OZNAMY

Kritériá pre výber detí navštevujúcich materskú školu od 1. 6. 2020

V zmysle nariadení Permanentného krízového štábu SR, Úradu verejného zdravotníctva SR a zriaďovateľa MŠ - mesta Šamorín, dočasne - do konca školského roka 2019/2020, resp. do odvolania mimoriadnej situácie v súvislosti s COVID 19, obmedzujeme možnosť návštevy materskej školy a režim prevádzky materskej školy.


Do materskej školy od 1.6.2020 môžu prednostne nastúpiť deti:

- rodičov v prvej línii - policajtov, hasičov, zdravotníkov

- oboch zamestnaných, ktorí nepracujú z domu (potrebné doložiť potvrdením)


Rodičia na materskej a rodičovskej, nezamestnaní, rodiny ktoré žijú v spoločnej domácnosti s osobami nad 60 rokov, alebo s osobami s chronickým ochorením - nastúpia IBA v prípade, že to zriaďovateľ a hygienické pomery umožnia.

MŠ bude môcť vytvoriť skupiny detí max. s počtom 15 detí a za prísnych hygienických podmienok, vrátane sprísneného ranného filtra v prípade podozrenia na ochorenie dieťaťa. Spôsob preberania detí, ako aj pohyb detí a sprevádzajúcich osôb po priestoroch MŠ pri odovzdaní/ preberaní detí bude upravený samostatne. Rovnako samostatne bude upravená organizácia dňa a dĺžka prevádzky materskej školy.

Ďakujeme za porozumenie.

Zápis do materských škôl na školský rok 2020/2021

v zmysle §59 ods. 3) zákona č.245/2009 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a na základe rozhodnutia ministra školstva z dôvodu mimoriadnej situácie

Forma: písomná žiadosť zákonného zástupcu dieťaťa (žiadosť nepatrí k tlačivám schváleným a zverejneným Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR)

Podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa uskutoční bez osobnej prítomnosti detí!


Spôsob podávania:

– elektronicky, ako formulár na mailovú adresu MŠ

– e-mailom na mailovú adresu MŠ,

– písomne poštou na adresu MŠ,

– osobne v MŠ (len vo výnimočných prípadoch)


Termín: od 11. mája 2020 do 15. mája 2020

Čas: od 8:00 hod. do 12:00 hod. (v prípade osobného podávania žiadosti)

Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa nevyžaduje; ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt.

K prijatiu dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa nevyžaduje predloženie vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie; ak zákonní zástupcovia dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave a vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, dieťa bude prijaté len na diagnostický pobyt. Zákonný zástupca doručí potvrdenia dodatočne po skončení mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijíma predovšetkým dieťa od troch do šiestich rokov jeho veku, ktoré bude navštevovať materskú školu nepretržite v školskom roku 2020/2021 od septembra 2020.

Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, s odloženou povinnou školskou dochádzkou, s dodatočnou odloženou povinnou školskou dochádzkou.

Na predprimárne vzdelávanie v materskej škole nemožno prijať dieťa mladšie ako dva roky.

Dieťa je do materskej školy prijaté len vtedy, ak riaditeľ materskej školy o jeho prijatí vydal rozhodnutie.

Kompetenciu rozhodovať o prijímaní detí do materskej školy majú riaditelia materských škôl ustanovenú v § 5 ods. 14 písm. a) zákona č. 596/2003 Z. z..

Žiadosť o prijatie ( vo formáte microsoft word)

Zápis do MŠ ( vo formáte microsoft word)

Zoznam materských škôl ( vo formáte microsoft word)


Hmotné zabezpečenie materskej školy

Rodičia, chceme Vás požiadať, aby ste za mesiac apríl neuhrádzali 15 eur na hmotné zabezpečenie materskej školy.


Usmernenie ministerky školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vo veci prerušenia vyučovania v školách a školských zariadeniach

Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 3 ods. 8 vyhlášky č. 231/2009 Z. Z. Ministerstva školstva Slovenskej republiky o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane.


Ako deti zapojiť do vzdelávania

Pridávame aj link na pomoc preklenutia situácie, stránky vzdelávacieho portálu Centrálneho úložiska digitálneho edukačného obsahu s názvom "Viki" a Vzdelávacieho portálu Planéta vedomostí. Nájdete tu výborné edukačné materiály aj pre predškolákov a deti.